Ste lastnik vašega parkirišča?

V Sloveniji večina več stanovanjskih stavb nima zemljiškoknjižno urejenega pripadajočega zemljišča,
kamor spadajo parkirišča, prostor za smetnjake, igro, dostopi in podobno. Poleg večstanovanjskih
stavb, tudi mnogo družinskih hiš, predvsem v mestih, nima zemljiškoknjižno vpisanega pravega
lastnika na pripadajočih zemljiščih. Neurejeno stanje se v nekaterih primerih izkorišča za odprodajo
teh zemljišč lastnikom stavb, ki so ta zemljišča nekoč že kupili ali novim investitorjem, ki v takšni
soseski želijo kaj zgraditi in zgostiti pozidavo. Gre predvsem za pripadajoča zemljišča k stavbam
nastala v času družbene lastnine.
Lastništvo teh zemljišč je v zemljiški knjigi večinoma vpisano na občine, ali (propadle) gradbince ali
druge lastnike. Čeprav so se ta zemljišča nekaj desetletij uporabljala v miru, v skladu s svojim
namenom, se je v zadnjih letih začelo bolj »intenzivno« dogajanje. Na eni strani zemljiškoknjižni
lastniki ponekod prodajajo ta zemljišča, čeprav do prodaje niso upravičeni, po drugi strani pa se vse
več lastnikov stavb zaveda, da morajo poskrbeti za zemljiškoknjižni vpis svoje lastnine. Najbolj pogost
postopek za ureditev tega stanja je postopek po ZVEtL, ko posamezni lastnik ali upravnik stavbe vloži
predlog na sodišče za določitev pripadajočega zemljišča.

Vaše nepremičnine se prodajajo tudi na javnih dražbah brez vaše
vednosti


Nekateri stečajni upravitelji sledijo zgolj zemljiškoknjižnem podatkom in nepremičnine prodajajo na
javnih dražbah. Primer so pripadajoča zemljišča ob Tržaški cesti 51, 51A in Jamovi 48, Ljubljana.
Kako je potekal postopek:
1.) 29. 4. 2002, zaključek stečaja podjetja, NASTRO tovarna strojev in naprav d.o.o., Gerbičeva 99 (101), Ljubljana in izbris
pravne osebe iz sodnega registra, dne 8.3.2002, premoženje podjetja sta tudi parceli 783/1 in 783/7 obe k.o. 1723 Vič, ki pa
se ju v stečajnem postopku ni našlo;
2.) 29. 12. 2010, začetek stečajnega postopka nad pozneje najdenim premoženjem, izbrisane pravne osebe NASTRO d.o.o;
3.) 18. 2. 2011, predlog plombe v zemljiški knjigi, z zaznambo stečajnega postopka NASTRO d.o.o., s strani stečajnega
upravitelja in nato vpis plombe v zemljiško knjigo;
4.) 21. 11. 2011 sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani o prvi prodaji parcel za ceno 1.131.440, 00 EUR oz. 143.000 EUR;
5.) 24. 1. 2012, plomba Mestne občine Ljubljana, za vknjižbo lastninske pravice;
6.) 26. 3. 2012 pravnomočen sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani o ponovni prodaji parcel, z izklicno ceno 565.720,00 EUR
oz. 71.500,00 EUR;
7.) 23. 4. 2012, podjetje Geonep d.o.o., obvesti članico nadzornega odbora večstanovanjske stavbe, Jamova cesta 48,
Ljubljana o nastali situaciji. Nato stečejo obvestila tudi predstavnikom stavb Tržaška cesta 51 in Tržaška cesta 51A, Ljubljana.
Geonep d.o.o. je razpis dražbe našel s pomočjo posebne aplikacije za spremljanje javnih dražb nepremičnin.
8.) 21. 5. 2012 predvidena javna dražba parcel.
Etažni lastniki so se k sreči aktivirali in pravočasno preprečili dražbo.
V kolikor še niste preverili stanja katastrskih in zemljiškoknjižnih podatkov vaših pripadajočih
nepremičnin, vam svetujemo da to naredite ZDAJ.
Vaše pripadajoče nepremičnine vam lahko brez vaše vednosti odtuji tudi občina.
V primeru, da niste zemljiškoknjižni lastnik vaših pripadajočih nepremičnin, pazite, da si jo vam ne
pripiše občina, ki lahko sprejme sklep o določitvi javnega dobra na vaši nepremičnini. Sodna praksa
kaže na več takšnih neupravičenih primerov:
Javno dobro ni ovira primer 1
Javno dobro ni ovira primer 2
Upošteva se pretekla raba
Vsem lastnikom stavb svetujemo, da preverijo kdo je zemljiškoknjižni lastnik njihovih pripadajočih
nepremičnin in da po potrebi sprožijo ustrezne postopke.
Kako so evidentirane vaše nepremičnine lahko preverite na: http://www.vodinep.si/pregled-prikaz-vasih-nepremicnin/ 
Boštjan Trobiš
Ljubljana, 05.01.2017