Pregled - prikaz vaših nepremičnin

Za vse, ki ste dobili obvestilo o seznamu vaših nepremičnin iz registra nepremičnin pa bi radi dejansko preverili uradne podatke in na enem mestu pregledovali in vodili vaše nepremičnine.

 

Kaj boste poleg seznama in vrednosti vaših nepremičnin ugotovili z uporabo VodiNep aplikacije?

 • da najpomembnejši podatki iz registra nepremičnin odražajo zgolj »ciljno stanje«, pogosto pa ne odražajo dejanskega stanja iz uradnih evidenc;
 • na katerih vaših nepremičninah in v katerih evidencah se podatki ne skladajo oziroma kažejo različno stanje;
 • da lahko na enem mestu pregledujete in vodite podatke vaših nepremičnin, vidite vse hkrati na grafičnem prikazu, brez zoprnih vtiskovanj kod;
 • da boste s tabelami, ki vam jih bo pripravil VodiNep lahko takoj predlagali popravke pri ustreznih inštitucijah;
 • da boste spremljali statistiko izboljšav vaših podatkov.

 

Z aplikacijo VodiNep lahko pridobite zgolj sezname vaših nepremičnin z označenimi odstopanji ali pa popolni interaktivni dostop do podatkov, odvisno od vašega naročila.

Zakaj je uporaba obstoječih, javno dostopnih državnih evidenc bistveno premalo?

Osnovna problematika nepremičninskih evidenc v Sloveniji je, da jih vodijo različne inštitucije z različno stopnjo povezljivosti. Pogosto se zgodi, da so podatki v različnih evidencah različni, čeprav se nanašajo na isto nepremičnino. Npr: lastnik zapisan v lastniški kataster je zavezanec za katastrski dohodek, lastnik zapisan v register nepremičnin je predviden davčni zavezanec za splošno obdavčitev nepremičnin ali pa to lastništvo vpliva na socialne transferje (če gre za fizično osebo), ter lastnik zapisan v zemljiško knjigo ima pravno varnost. V kar precej primerih smo našli tri različne lastnike za isto nepremičnino. Pri delih stavb pa je zelo pogost pojav, da del identifikatorjev, ki jih vodi GURS ne obstaja v zemljiški knjigi, del identifikatorjev, ki jih vodi zemljiška knjiga, pa tudi ni evidentiranih na GURSu. Državne aplikacije ne omogočajo zajema ali pregleda podatkov na enem mestu. Zato tudi večina lastnikov, ki je dobilo obvestilo o seznamu njihovih nepremičnin iz registra nepremičnin pred poskusnim uvajanjem splošnega davka na nepremičnini ni preverila dejanskih podatkov. Večji del lastnikov ima v osnovi neurejene podatke, čeprav so  jih uredil v registru nepremičnin. Kdo je torej lastnik vaše nepremičnine?

Pokaži podrobnejši opis neskladij v nepremičninskih evidencah s primeri – klikni!

Z uporabo aplikacije pridobite:

 • S pripravo poročil napak kjer nepremičninske evidence niso enotne lahko takoj začnete urejati podatke:
  • Seznam nepremičnin, ki obstajajo samo v eni evidenci (samo na GURSu ali samo na zemljiški knjigi) – te napake imajo lahko hude pravne posledice
  • Seznam nepremičnin kjer se lastništvo razlikuje znotraj evidenc: lastnik ste lahko samo v registru nepremičnin, samo v katastru, samo v zemljiški knjigi ali samo v kombinaciji dveh evidenc – te napake imajo lahko poleg pravnih posledic še administrativne probleme, kot npr. neudeležba pravega lastnika v upravnem postopku, napačna odmera davkov (obstoječi katastrski dohodek na podlagi katastrskega dohodka ali predvideni splošni na podlagi REN),…
 • Priprava poročila kjer je velika verjetnost napake v RENu in katastrih (poleg lastništva še deleži).
 • S prikazom plombiranih nepremičnin v zemljiški knjigi lahko ugotovite na katerih nepremičninah se izvajajo spremembe in jim sledite.
 • S prikazom vseh obremenitev na nepremičninah lahko na enem mestu ugotovite katere vaše nepremičnine so obremenjene ter jih po potrebi preverite.
 • S spremljanjem sprememb, ki se v določenem obdobju zgodile na nepremičnini (lastništva, plombe, dejanska, namenska raba, vrednosti,…) lahko ugotovite kako napreduje urejanje vaših evidenc.
 • Hkraten dostop in poizvedbo po vseh podatkih lastnikovih nepremičnin. Tako vam ni potrebno prepisovati zoprne kode.
 • Enostavno lociranje nepremičnin. Lahko se vse hkrati prikažejo s pogojnimi znaki (parcele, stavbe, del stavbe) na Googlovi karti (če vklopite ukaz Street View je na fotografiji označena smer v kateri se nahaja vaša nepremičnine).

Z uporabo aplikacije boste že prvi mesec garantirano izboljšali pravno varnost na vaših nepremičninah,  vedeli boste kakšno je vaše stanje in kje bi bilo še smiselno urediti podatke v bolj kompleksnih postopkih.

Z VodiNep aplikacijo lahko dostop do vaših nepremičnin izvedete na 4 načine:

 

1. Seznam nepremičnin GURS

Seznam Nepremičnin GURS predstavlja Izpis seznama nepremičnin iz evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije. Seznam vsebuje nabor nepremičnin, ki se za lastnika vodi v zemljiškem katastru, katastru stavb in registru nepremičnin (REN). Nabor nepremičnin je za vsako evidenco posebej. Če bi bili podatki smiselno urejeni bi moral lastnik imeti v RENu enake podatke kot v katastrih. S seznamom nepremičnin dobi naročnik osnovno informacijo o nepremičninah, ki jih GURS vodi zanj v treh evidencah. Zaračunava se strošek posredovanja podatka. Kadar gre za vpogled v podatke fizične osebe nekoga drugega, mora imeti naročnik pravno podlago.

Primer seznama:

Izpis seznama nepremičnin

2. Statističen izpis + boniteta + seznam napak

Statističen izpis + Boniteta  + Seznam napak predstavlja nadgradnjo Seznama nepremičnin GURS, saj nepremičnine s seznama GURS opremimo še s podatki iz zemljiške knjige. Tako uporabnik pridobi bistveno boljši pregled nad dejanskim stanjem nepremičnin in skladnostjo podatkov v različnih evidencah. Podatki o lastnikih za posamezno nepremičnino se lahko razlikujejo že znotraj GURSovih evidenc, upoštevaje zemljiško knjigo pa je neskladnih ali nepopolnih podatkov o identifikacijski številki ali lastniku pogosto več kot 50%. Za učinkovit pregled na katere nepremičnine morate biti pozorni je za vsako nepremično posebej prikazano, če ima in koliko ima plomb, pravic in omejitev.

S tem izdelkom boste pridobili bonitetno oceno stanja v obliki statističnega zapisa, ter EXCEL preglednice za vse nepremičnine. Spodaj prikazujemo primer bonitetne ocene v obliki statističnega zapisa, pod njo pa nabor podatkov v EXCEL preglednici.

Parcele Stavbe Deli stavb Skupno
število delež število delež število delež število delež
Število nepremičnin 353 206 278 837
Obstajajo v ZKNJ in GURS 340 96,32% 14 6,80% 70 25,18% 424 50,66%
Plombe 129 36,54% 2 0,97% 14 5,04% 145 17,32%
Omejitve 116 32,86% 0 0,00% 2 0,72% 118 14,10%
Pravice 51 14,45% 2 0,97% 70 25,18% 123 14,70%
Število lastništva REN 351 99,43% 256 92,09% 607 96,20%
Število lastništva v katastru 349 98,87% 253 91,01% 602 95,40%
Število lastništva v ZKNJ 228 64,59% 68 24,46% 296 46,91%
Število urejenih lastništev 225 63,74% 14 6,80% 67 24,10% 306 36,56%
Število urejenih nepremičnin 32 9,07% 12 5,83% 54 19,42% 98 11,71%

Statistični pregled

V EXCEL preglednici je:

V preglednici so za vsako nepremičnino dodani osnovni podatki o nepremičnini:

 1. Tip:parcela, stavba, del stavbe
 2. Status lastništva v REN: (lastnik, ni lastnik)
 3. KO, št. parcele, št stavbe, dela stavbe, delež lastništva, vrednost, površina parcele, neto tlorisna površina dela stavbe, uporabna površina stavbe, leto izgradnje stavbe, katastrski dohodek, namenska raba parcele, dejanska raba parcele, dejanska raba dela stavbe, naslov stavbe
 4. Urejena parcela: (da, ne)
 5. Katastrski vpis: (da, ne)
 6. Nepremičnina obstaja hkrati v ZKNJ in GURSu: (da, ne)
 7. Nepremičnina je plombirana: (da – število plomb, ne)
 8. Nepremičnina ima pravice: (da – število pravic, ne)
 9. Nepremičnina ima omejitve: (da – število omejitev, ne)
 10. Ujemanje lastništva (REN in ZK/KS): (da, ne)
 11. Ujemanje lastništva (ZKNJ in ZK/KS): (da, ne)
 12. Lastnik je vpisan v ZKNJ z matično številko: (da, ne)
 13. Ujemanje deleža lastništva (REN in ZK/KS): (da, ne)
 14. Lastništvo je vpisano v REN z deležem večjim od nič: (da, ne)
 15. Lastništvo je vpisano v kataster z deležem večjim od nič: (da, ne)
 16. Nepremičnina obstaja v vseh evidencah, deleži so enaki v vseh evidencah, MŠ je enaka v vseh evidencah: (da, ne)
 17. Nepremičnina, ki imajo urejeno lastništvo (točka p), nima plomb in nima zaznamb (lahko pa ima pravice), ima urejene meje oz. je katastrsko vpisana stavba: (da, ne)

S pregledom teh podatkov boste lahko takoj ocenili pravilnost evidentiranja podatkov v nepremičninskih evidencah in takoj začeli z odpravljanjem neskladij.

3. Aplikacija VODINEP nar 12 mesecev

Aplikacija VodiNep je primerna za tiste naročnike, ki bi radi vizualizirali stanje v nepremičninskih evidencah z enostavnim pregledom in dostopom do vseh podatkov v lasti enega lastnika. Za vsako nepremičnino je v poročilu podan izbor najpomembnejših podatkov REN, KS/ZK, ZKNJ (če obstaja), s čimer lahko takoj dobite živo sliko o stanju nepremičnine. S priloženim zemljiškoknjižnim izpiskom za vsako nepremičnino lahko takoj ugotovite podrobnosti katere so morebitne plombe, pravice in omejitve. Z aplikacijo VodiNep boste poleg uporabe Statističnega izpisa in Seznama napak in zgornjega opisa, lahko:

Aplikacija VodiNep

 • Z barvami opozorjeni kateri podatki so drugačni v kateri evidenci, katere meje niso urejene, katere stavbe niso katastrsko vpisane pa bi morale biti
 • Videli prikaz vseh nepremičnin hkrati na zemljevidu in za boljši prikaz vizualizirali nekatere nepremičnine.
 • Enostavno boste lahko dostopali do večine elaboratov, s katerimi so nastale parcele. Z njimi boste lahko pregledali kdaj, kako in s katerih nepremičnin so nastale.
 • Z mesečno posodobitvijo boste videli katere spremembe so se zgodile na nepremičninah

Aplikacija VodiNep - spremembe na nepremičninah

Aplikacija VodiNep - tabela

 

4. Zaščiten izpis

Za popolno izdelavo poročila o nepremičninskih podatkih za posameznega lastnika potrebujemo tudi z vaše strani podpisano pooblastilo za zaščiten izpis. Zaščiten izpis predstavlja seznam nepremičnin, ki jih vodi zemljiška knjigo o posameznem lastniku.

Brez zaščitenega izpisa so vir seznama lastnikovih nepremičnin samo GURSove baze, kjer ga vodijo kot lastnika in za te nepremičnine naredimo primerjavo z zemljiško knjigo.

Z zaščitenim izpisom naredimo poročilo tudi za tiste nepremičnine, ki so le na seznamu zemljiške knjige. Za te nepremičnine pregledamo podatke tudi (v kolikor obstajajo) v registru nepremičnin, katastru stavb oz. zemljiškemu katastru.

Zaščiten izpis se lahko uporabi le v kolikor tudi naročite:

 • STATISTIČEN IZPIS + BONITETA + SEZNAM NAPAK ali
 • APLIKACIJA VODINEP nar 12 mesecev

Zaščiten izpis je dostopen samo lastniku. Za drugo osebo pa le, v kolikor imate ustrezno pravni podlago.