Seznam nepremičnin, boniteta poslovnega partnerja.

Bi radi poslovali s poslovnim partnerjem? Ali mu dali kredit ali pa ga zavarovali, pa vas zanima seznam, posplošena tržna vrednost, status, plombe, pravice in omejitve, ter boniteta njegovih nepremičnin?

Morda ste preverili boniteto poslovnega partnerja (prihodke, plače, dobiček, verjetnost pravočasnih plačil,…) manjka pa vam seznam nepremičnin, posplošena tržna vrednost, položaj, ter status teh nepremičnin. Ali so vpisane v zemljiško knjigo, ali so vpisane pravilno, koliko imajo plomb, zaznamb, omejitev? Ali se bo dalo katero od teh nepremičnin kupiti, razdeliti, (dodatno) obremeniti, koliko je že upnikov na posameznih nepremičninah?

Podatke o nepremičninah pravne osebe lahko pregledujete na tri načine:

1. Seznam nepremičnin GURS

Seznam Nepremičnin GURS predstavlja Izpis seznama nepremičnin iz evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije. Seznam vsebuje nabor nepremičnin, ki se za lastnika vodi v zemljiškem katastru, katastru stavb in registru nepremičnin (REN). Nabor nepremičnin je za vsako evidenco posebej. Če bi bili podatki smiselno urejeni bi moral lastnik imeti v RENu enake podatke kot v katastrih. S seznamom nepremičnin dobi naročnik osnovno informacijo o nepremičninah, ki jih GURS vodi zanj v treh evidencah. Zaračunava se strošek posredovanja podatka. Kadar gre za vpogled v podatke fizične osebe nekoga drugega, mora imeti naročnik pravno podlago.

Primer seznama:

 

Izpis seznama nepremičnin GURS

2. Statističen izpis + boniteta + seznam napak

Statističen izpis + Boniteta  + Seznam napak predstavlja nadgradnjo Seznama nepremičnin GURS, saj nepremičnine s seznama GURS opremimo še s podatki iz zemljiške knjige. Tako uporabnik pridobi bistveno boljši pregled nad dejanskim stanjem nepremičnin in skladnostjo podatkov v različnih evidencah. Podatki o lastnikih za posamezno nepremičnino se lahko razlikujejo že znotraj GURSovih evidenc, upoštevaje zemljiško knjigo pa je neskladnih ali nepopolnih podatkov o identifikacijski številki ali lastniku pogosto več kot 50%. Za učinkovit pregled na katere nepremičnine morate biti pozorni je za vsako nepremično posebej prikazano, če ima in koliko ima plomb, pravic in omejitev.

S tem izdelkom boste pridobili bonitetno oceno stanja v obliki statističnega zapisa, ter EXCEL preglednice za vse nepremičnine. Spodaj prikazujemo primer bonitetne ocene v obliki statističnega zapisa, pod njo pa nabor podatkov v EXCEL preglednici.

Parcele Stavbe Deli stavb Skupno
število delež število delež število delež število delež
Število nepremičnin 353 206 278 837
Obstajajo v ZKNJ in GURS 340 96,32% 14 6,80% 70 25,18% 424 50,66%
Plombe 129 36,54% 2 0,97% 14 5,04% 145 17,32%
Omejitve 116 32,86% 0 0,00% 2 0,72% 118 14,10%
Pravice 51 14,45% 2 0,97% 70 25,18% 123 14,70%
Število lastništva REN 351 99,43% 256 92,09% 607 96,20%
Število lastništva v katastru 349 98,87% 253 91,01% 602 95,40%
Število lastništva v ZKNJ 228 64,59% 68 24,46% 296 46,91%
Število urejenih lastništev 225 63,74% 14 6,80% 67 24,10% 306 36,56%
Število urejenih nepremičnin 32 9,07% 12 5,83% 54 19,42% 98 11,71%

 

Statističen pregled
V EXCEL preglednici je:

V preglednici so za vsako nepremičnino dodani osnovni podatki o nepremičnini:

 1. Tip:parcela, stavba, del stavbe
 2. Status lastništva v REN: (lastnik, ni lastnik)
 3. KO, št. parcele, št stavbe, dela stavbe, delež lastništva, vrednost, površina parcele, neto tlorisna površina dela stavbe, uporabna površina stavbe, leto izgradnje stavbe, katastrski dohodek, namenska raba parcele, dejanska raba parcele, dejanska raba dela stavbe, naslov stavbe
 4. Urejena parcela: (da, ne)
 5. Katastrski vpis: (da, ne)
 6. Nepremičnina obstaja hkrati v ZKNJ in GURSu: (da, ne)
 7. Nepremičnina je plombirana: (da – število plomb, ne)
 8. Nepremičnina ima pravice: (da – število pravic, ne)
 9. Nepremičnina ima omejitve: (da – število omejitev, ne)
 10. Ujemanje lastništva (REN in ZK/KS): (da, ne)
 11. Ujemanje lastništva (ZKNJ in ZK/KS): (da, ne)
 12. Lastnik je vpisan v ZKNJ z matično številko: (da, ne)
 13. Ujemanje deleža lastništva (REN in ZK/KS): (da, ne)
 14. Lastništvo je vpisano v REN z deležem večjim od nič: (da, ne)
 15. Lastništvo je vpisano v kataster z deležem večjim od nič: (da, ne)
 16. Nepremičnina obstaja v vseh evidencah, deleži so enaki v vseh evidencah, MŠ je enaka v vseh evidencah: (da, ne)
 17. Nepremičnina, ki imajo urejeno lastništvo (točka p), nima plomb in nima zaznamb (lahko pa ima pravice), ima urejene meje oz. je katastrsko vpisana stavba: (da, ne)

S pregledom teh podatkov boste lahko takoj ocenili pravilnost evidentiranja podatkov v nepremičninskih evidencah in takoj začeli z odpravljanjem neskladij.

3. Aplikacija VODINEP nar 12 mesecev

Aplikacija VodiNep je primerna za tiste naročnike, ki bi radi vizualizirali stanje v nepremičninskih evidencah z enostavnim pregledom in dostopom do vseh podatkov v lasti enega lastnika. Za vsako nepremičnino je v poročilu podan izbor najpomembnejših podatkov REN, KS/ZK, ZKNJ (če obstaja), s čimer lahko takoj dobite živo sliko o stanju nepremičnine. S priloženim zemljiškoknjižnim izpiskom za vsako nepremičnino lahko takoj ugotovite podrobnosti katere so morebitne plombe, pravice in omejitve. Z aplikacijo VodiNep boste poleg uporabe Statističnega izpisa in Seznama napak in zgornjega opisa, lahko:

Aplikacija VodiNep
 • Z barvami opozorjeni kateri podatki so drugačni v kateri evidenci, katere meje niso urejene, katere stavbe niso katastrsko vpisane pa bi morale biti
 • Videli prikaz vseh nepremičnin hkrati na zemljevidu in za boljši prikaz vizualizirali nekatere nepremičnine.
 • Enostavno boste lahko dostopali do večine elaboratov, s katerimi so nastale parcele. Z njimi boste lahko pregledali kdaj, kako in s katerih nepremičnin so nastale.
 • Z mesečno posodobitvijo boste videli katere spremembe so se zgodile na nepremičninah
Aplikacija VodiNep
Tabela – aplikacija VodiNep