Ste dedič ali v postopku dedovanja, pa vas zanima seznam, posplošena tržna vrednost, status, plombe, pravice in omejitve, ter boniteta zapustnikovih nepremičnin?

Preglejte dejansko stanje zapustnikovih nepremičnin z opozorili na neskladja!

Ste dedič in bi radi ugotovili popoln in pravilen seznam zapustnikovih nepremičnin iz vseh državnih nepremičninskih evidenc?

  • Vas zanima status zapustnikovih nepremičnin, kakšno je stanje v zemljiški knjigi, kakšne so vrednosti in lastnosti nepremičnin?
  • Vas zanima ali je zapustnik sploh (pravilno) vpisan v zemljiško knjigo? Ali nepremičnine v zemljiški knjigi obstajajo, ali pa obstajajo le v registru nepremičnin?
  • Bi radi preverili ali je obvestilo o vrednosti nepremičnin, ki ga je poslal GURS verodostojno glede na podatke zemljiške knjige?
  • Bi radi vse podatke pregledovali na enem mestu – grafični prikaz na karti, opisni podatki v tabeli s primerjavo in opozorilom na neskladja ZKNJ, REN, kataster?

V Sloveniji imamo več nepremičninskih evidenc, za različne namene, vendar za iste nepremičnine. Nekateri ključni podatki se v teh evidencah razlikujejo. Evidenca namenjena splošnemu davku na nepremičnine in izračunu socialnih prejemkov (REN) se razlikuje od evidence za katastrski dohodek (zemljiški kataster), predvsem pa se razlikuje evidenci za pravno varnost (zemljiška knjiga). Večina lastnikov, ki je dobila obvestilo o vrednosti svojih nepremičnin se ne zaveda, da ni rečeno, da so dejanski lastniki teh nepremičnin. Več o nepremičninskih evidencah si lahko preberete na : http://www.geonep.si/domov_new.html (prenesi brezplačno knjigo)

  • Ali veste, da je v zemljiško knjigo v Sloveniji vpisanih 100.000 pokojnih lastnikov, kljub temu, da so bila izvedena dedovanja?  Torej, ogromno število dedovanj nepremičnin se ni pravilno izvedlo!
  • Bi radi zase preverili ali ste res lastnik nepremičnin, ki ste jih podedovali po zapustniku, torej ali se je postopek vpisa v zemljiško knjigo pravilno izvedel.
  • Vas zanima dejansko stanje vaših nepremičnin – ali ste vpisani v vse evidence enako, ali so deleži v evidencah enaki, katere so pripadajoče nepremičnine.

Po pokojni ženi sem podedoval več parcel. Sodnica je pripravila sklep o dedovanju in mislil sem da imam vse urejeno. Kasneje, ko sem želel prodati del ene od parcel, mi je geodet povedal, da je v zemljiški knjigi še vedno lastnica moja pokojna žena. Podjetje Geonep d.o.o. mi je s pomočjo njihove aplikacije VodiNep pregledalo seznam nepremičnin in pripravilo poročilo na katerih nepremičninah je bilo dedovanje izpuščeno. S tem izpisom sem šel nazaj na sodišče, da mi dopolnijo sklep, tako, da bom lahko dejansko prodal nepremičnino.

Anton Vlašič
Anton Vlašič
Z aplikacijo VodiNep boste:

  • Na enem mestu pregledovali podatke o lastnikovih nepremičninah iz REN, KS/ZK, ZKNJ, kar omogoča uporabniku, da vidi seznam vseh njegovih nepremičnin.
  • S primerjavo podatkov aplikacija avtomatsko opozori na neskladja med evidencami, s čimer se lahko takoj lotite sanacije evidenc.
  • Z enostavnim preklapljanjem iz grafičnega v atributni del in obratno, ima uporabnik stalen nadzor, kje v prostoru se nahajajo vse nepremičnine, tako se tudi lažje vodi nepremičnine ali pa se s solastniki dogovarja o morebitni delitvi nepremičnin.
  • Aplikacija omogoča izpis vseh nepremičnin z oznako različnih neskladij v EXCEL in pdf obliko, s čimer lahko uporabnik takoj ugotovi dejansko stanje, razdeli nepremičninski portfelj ali predlaga morebitne popravke.

Za dostop do zapustnikovih nepremičnin potrebujete ustrezno pravno podlago: sklep o dedovanju, vabilo na dedno obravnavo ali potrdilo sodišča da ste dedič.

Omogočamo vam, da do zapustnikovih ali vaših nepremičnin lahko dostopate na 4 načine (storitve):

1. Seznam nepremičnin GURS

Seznam Nepremičnin GURS predstavlja Izpis seznama nepremičnin iz evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije. Seznam vsebuje nabor nepremičnin, ki se za lastnika vodi v zemljiškem katastru, katastru stavb in registru nepremičnin (REN). Nabor nepremičnin je za vsako evidenco posebej. Če bi bili podatki smiselno urejeni bi moral lastnik imeti v RENu enake podatke kot v katastrih. S seznamom nepremičnin dobi naročnik osnovno informacijo o nepremičninah, ki jih GURS vodi zanj v treh evidencah. Zaračunava se strošek posredovanja podatka. Kadar gre za vpogled v podatke fizične osebe nekoga drugega, mora imeti naročnik pravno podlago.

Primer seznama:

Seznam nepremičnin GURS

2. Statističen izpis + boniteta + seznam napak

Statističen izpis + Boniteta  + Seznam napak predstavlja nadgradnjo Seznama nepremičnin GURS, saj nepremičnine s seznama GURS opremimo še s podatki iz zemljiške knjige. Tako uporabnik pridobi bistveno boljši pregled nad dejanskim stanjem nepremičnin in skladnostjo podatkov v različnih evidencah. Podatki o lastnikih za posamezno nepremičnino se lahko razlikujejo že znotraj GURSovih evidenc, upoštevaje zemljiško knjigo pa je neskladnih ali nepopolnih podatkov o identifikacijski številki ali lastniku pogosto več kot 50%. Za učinkovit pregled na katere nepremičnine morate biti pozorni je za vsako nepremično posebej prikazano, če ima in koliko ima plomb, pravic in omejitev.

S tem izdelkom boste pridobili bonitetno oceno stanja v obliki statističnega zapisa, ter EXCEL preglednice za vse nepremičnine. Spodaj prikazujemo primer bonitetne ocene v obliki statističnega zapisa, pod njo pa nabor podatkov v EXCEL preglednici.

Parcele Stavbe Deli stavb Skupno
število delež število delež število delež število delež
Število nepremičnin 353 206 278 837
Obstajajo v ZKNJ in GURS 340 96,32% 14 6,80% 70 25,18% 424 50,66%
Plombe 129 36,54% 2 0,97% 14 5,04% 145 17,32%
Omejitve 116 32,86% 0 0,00% 2 0,72% 118 14,10%
Pravice 51 14,45% 2 0,97% 70 25,18% 123 14,70%
Število lastništva REN 351 99,43% 256 92,09% 607 96,20%
Število lastništva v katastru 349 98,87% 253 91,01% 602 95,40%
Število lastništva v ZKNJ 228 64,59% 68 24,46% 296 46,91%
Število urejenih lastništev 225 63,74% 14 6,80% 67 24,10% 306 36,56%
Število urejenih nepremičnin 32 9,07% 12 5,83% 54 19,42% 98 11,71%
Statističen pregled
V EXCEL preglednici je:

V preglednici so za vsako nepremičnino dodani osnovni podatki o nepremičnini:

 1. Tip:parcela, stavba, del stavbe
 2. Status lastništva v REN: (lastnik, ni lastnik)
 3. KO, št. parcele, št stavbe, dela stavbe, delež lastništva, vrednost, površina parcele, neto tlorisna površina dela stavbe, uporabna površina stavbe, leto izgradnje stavbe, katastrski dohodek, namenska raba parcele, dejanska raba parcele, dejanska raba dela stavbe, naslov stavbe
 4. Urejena parcela: (da, ne)
 5. Katastrski vpis: (da, ne)
 6. Nepremičnina obstaja hkrati v ZKNJ in GURSu: (da, ne)
 7. Nepremičnina je plombirana: (da – število plomb, ne)
 8. Nepremičnina ima pravice: (da – število pravic, ne)
 9. Nepremičnina ima omejitve: (da – število omejitev, ne)
 10. Ujemanje lastništva (REN in ZK/KS): (da, ne)
 11. Ujemanje lastništva (ZKNJ in ZK/KS): (da, ne)
 12. Lastnik je vpisan v ZKNJ z matično številko: (da, ne)
 13. Ujemanje deleža lastništva (REN in ZK/KS): (da, ne)
 14. Lastništvo je vpisano v REN z deležem večjim od nič: (da, ne)
 15. Lastništvo je vpisano v kataster z deležem večjim od nič: (da, ne)
 16. Nepremičnina obstaja v vseh evidencah, deleži so enaki v vseh evidencah, MŠ je enaka v vseh evidencah: (da, ne)
 17. Nepremičnina, ki imajo urejeno lastništvo (točka p), nima plomb in nima zaznamb (lahko pa ima pravice), ima urejene meje oz. je katastrsko vpisana stavba: (da, ne)

S pregledom teh podatkov boste lahko takoj ocenili pravilnost evidentiranja podatkov v nepremičninskih evidencah in takoj začeli z odpravljanjem neskladij.

3. Aplikacija VODINEP nar 12 mesecev

Aplikacija VodiNep je primerna za tiste naročnike, ki bi radi vizualizirali stanje v nepremičninskih evidencah z enostavnim pregledom in dostopom do vseh podatkov v lasti enega lastnika. Za vsako nepremičnino je v poročilu podan izbor najpomembnejših podatkov REN, KS/ZK, ZKNJ (če obstaja), s čimer lahko takoj dobite živo sliko o stanju nepremičnine. S priloženim zemljiškoknjižnim izpiskom za vsako nepremičnino lahko takoj ugotovite podrobnosti katere so morebitne plombe, pravice in omejitve. Z aplikacijo VodiNep boste poleg uporabe Statističnega izpisa in Seznama napak in zgornjega opisa, lahko:

Aplikacija VodiNep
 • Z barvami opozorjeni kateri podatki so drugačni v kateri evidenci, katere meje niso urejene, katere stavbe niso katastrsko vpisane pa bi morale biti
 • Videli prikaz vseh nepremičnin hkrati na zemljevidu in za boljši prikaz vizualizirali nekatere nepremičnine.
 • Enostavno boste lahko dostopali do večine elaboratov, s katerimi so nastale parcele. Z njimi boste lahko pregledali kdaj, kako in s katerih nepremičnin so nastale.
 • Z mesečno posodobitvijo boste videli katere spremembe so se zgodile na nepremičninah
Aplikacija VodiNep
Aplikacija VodiNep

4. Zaščiten izpis

Za popolno izdelavo poročila o nepremičninskih podatkih za posameznega lastnika potrebujemo tudi z vaše strani podpisano pooblastilo za zaščiten izpis. Zaščiten izpis predstavlja seznam nepremičnin, ki jih vodi zemljiška knjigo o posameznem lastniku.

Brez zaščitenega izpisa so vir seznama lastnikovih nepremičnin samo GURSove baze, kjer ga vodijo kot lastnika in za te nepremičnine naredimo primerjavo z zemljiško knjigo.

Z zaščitenim izpisom naredimo poročilo tudi za tiste nepremičnine, ki so le na seznamu zemljiške knjige. Za te nepremičnine pregledamo podatke tudi (v kolikor obstajajo) v registru nepremičnin, katastru stavb oz. zemljiškemu katastru.

Zaščiten izpis se lahko uporabi le v kolikor tudi naročite:

 • STATISTIČEN IZPIS + BONITETA + SEZNAM NAPAK ali
 • APLIKACIJA VODINEP nar 12 mesecev

Zaščiten izpis je dostopen samo lastniku. Za drugo osebo pa le, v kolikor imate ustrezno pravni podlago.