Analiza stanja posamezne nepremičnine in njenih pripadajočih nepremičnin iz vseh evidenc

Nobena državna aplikacija ne ponuja pregleda nad posamezno nepremičnino iz različnih virov na enem mestu. Ravno tako ne ponujajo (zadnjega) stanja grafičnega prikaza stavbe in delov stavbe, to je elaborata s katerim se je stavba vpisala v kataster stavb s spremembami vpisov. Če je po oblikovanju etažne lastnine prišlo do sprememb, zadnje stanje grafičnega prikaza delov stavb praviloma sploh ne obstaja. Dejansko iz dostopov do državnih nepremičninskih baz ne vidimo kje se posamezen del stavbe nahaja in kje je v solastnini kot skupni del. Ali je posamezen del stavbe vpisan v zemljiško knjigo, če gre za skupni del, katerim delom pripada s kolikšnimi deleži je razvidno le iz zemljiške knjige.

Pokaži podrobnejši opis neskladij v nepremičninskih evidencah s primeri – klikni!

S pomočjo VodiNepa boste:

  • s popolnim pregledom vseh nepremičnin in njihovih delov, ki obstajajo v stavbi v registru nepremičnin, zemljiškem katastru / katastru stavb in zemljiški knjigi, boste ugotovili katere nepremičnine sploh pripadajo k stavbi in posameznim delom.
  • S seznamom vseh pripadajočih nepremičnin posamezni nepremičnini ali njenemu delu boste lahko pozorni kaj morate preveriti.
  • Z opozorilom kjer so podatki različni, predvsem pa kjer so drugačni kot v izvorni evidenci boste lahko problematično nepremičnino hitreje našli.
  • Z interaktivnim prikazom vseh nepremičnin, ko s pritiskom na tipko označite eno nepremičnino, se vam pokažejo vse pripadajoče nepremičnine (parcele, stavbe, deli stavb) v atributih in v grafiki. Tako boste lahko takoj ugotovili kje se posamezna nepremičnina nahaja v naravi.

Ker boste točno vedeli kdo je lastnik posamezne nepremičnine v določeni evidenci in kdo je lastnik v drugi evidenci se boste lahko:

  • pogovarjali oz. poslovali s pravim lastnikom nepremičnine (kdo je sedaj pravi lastnik: kupec nepremičnine (vpisan v REN) ali ZKNJ lastnik).
  • Pozvali lastnike nepremičnin, ki še niso vpisani v zemljiško knjigo, da to storijo.
  • Uredili podatke v vseh treh evidencah, da ne bo prihajalo do zmede.
  • Na skupnih in posebnih skupnih nepremičninah boste videli katerim nepremičninam pripadajo v kakšnem deležu.
  • Z osvežitvami boste lahko sledili postopkom dokončanju etažne lastnine in pripadajočega zemljišča. Prav tako boste lahko hitro ugotovili, če je sosednja stavba vložila predlog za določitev pripadajočega zemljišča na vašem zemljišču!

Če prodajate ali kupujete stanovanje ali del stavbe, boste lahko točno ugotovili kateri so skupni deli stavbe in skupne pripadajoče parcele. Vsaj pripadajoče zemljišče se pri večini večstanovanjskih stavb v nepremičninskih evidencah zelo razlikuje glede na uporabo zemljišča v naravi.

Pregledovanje podatkov s pomočjo VodiNep aplikacije:

1. Seznam neusklajenih delov stavbe z več deli

V stavbah z več deli ali v stavbah v etažni lastnini se je pogost pojav, da etažna lastnina ni (popolnoma) oblikovana. To pomeni, da ni določenih skupnih delov stavbe ali deležev na njih. Med skupne dele in naprave spada tudi pripadajoče zemljišče, ki prav tako pogosto ni določeno. Za ugotovitev stanja in spremljanje postopka o dokončanju etažne lastnine in pripadajočega zemljišča je potrebno istočasno pregledovati podatke registra nepremičnin, katastra stavb, zemljiškega katastra in zemljiške knjige na vseh delih stavbe in na pripadajočih parcelah.

Storitev, seznam neusklajenih delov prikaže vse dele v stavbi z vsemi opisnimi podatki in priloženim ZKNJ izpiskom, kjer so označeni tiste nepremičnine, kjer lastništvo ni skladno v vseh treh evidencah. Prav tako pa vidimo na katerih nepremičninah so pravice plombe in omejitve.

Upravnik, nadzorni odbor ali lastnik lahko takoj začne z urejanjem podatkov.

Aplikacija VodiNep

 

2. Seznam pripadajočih nepremičnin + delež na skupnih delih in grafičen prikaz pripadajočih nepremičnin – dostop za 24 ur

Vsebuje seznam neusklajenih delov s seznamom skupnih in posebnih skupnih delov za posamezen del stavbe. To pomeni, da ko kliknete na posamezen del stavbe, se vam prikaže jo seznam in deleži na skupnih in posebnih skupnih nepremičninah, ter grafičen prikaz pripadajočih nepremičnin. S klikom na nepremičnino se vam izpišejo in izrišejo pripadajoče nepremičnine.

3. Aplikacija VODINEP nar. 12 mesecev – stavbe z več deli

Omogoča poleg seznam pripadajočih nepremičnin + delež na skupnih delih in grafičen prikaz pripadajočih nepremičnin mesečno osveževanje, kjer lahko spremljate urejanje nepremičnin ali postopke po ZVEtL-1. Se pravi prikaze mesečnih sprememb, kjer so se nepremičnine plombirale ali spremenile.

Aplikacija VodiNep

4. Pregledovanje podatkov za nepremičnine z enim delom (parcela stavba)

Preverba elaboratov na terenu

Pregled elaboratov, primerjava REN/kataster/ZKNJ, ocena natančnosti izmer, dostava elaborata

Preverimo, če se stanje v opisnem deli ujema s stanjem prikazanem v elaboratu geodetske storitve s katero je nepremičnina nastala ali se spremenila.